Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna serwisu www.unitedkids.pl

Informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest IBLS Sp. z o.o., ul. Rynek 11, 32-065 Krzeszowice, NIP: 5130256634, tel.: +48 538274206, e-mail: hello@unitedkids.pl
 2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych. Administrator nie jest zobowiązany do wyznaczenia inspektora ochrony danych.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu z potencjalnymi klientami Administratora, komunikacji z nimi, przedstawienia im oferty Administratora, oraz w celu zawarcia i wykonywania umowy o nauczanie języka obcego. Przetwarzanie danych odbywa się na następujących podstawach prawnych:
 1. w zakresie nawiązania kontaktu, komunikacji i przesyłania oferty lub innych informacji handlowych przez Administratora – wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą, lub przez rodzica bądź opiekuna prawnego osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. w zakresie zawarcia i wykonywania umowy – niezbędność przetwarzania do wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane również w przypadkach, gdy:

 1. obowiązek taki wynika z przepisów prawa – wówczas podstawą przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 2. jest to konieczne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w postaci posłużenia się podmiotami trzecimi przy wykonywaniu umowy o nauczanie języka obcego w celu należytego wykonania umowy – wówczas podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Dane osobowe udostępnione Administratorowi w sposób określony powyżej nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, za wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Administratora, którzy zobowiązani są do zachowania ich w tajemnicy, oraz za wyjątkiem instytucji publicznych, które uprawnione są do dostępu do danych osobowych z mocy prawa. Ponadto, dla należytego wykonania umowy o nauczanie języka obcego dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom trzecim współpracującym z Administratorem, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, prawne, rachunkowo-księgowe, informatyczne. 
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres:
 1. w zakresie nawiązania kontaktu, komunikacji i przesyłania oferty lub innych informacji handlowych przez Administratora, w tym newslettera – przez okres niezbędny do zakończenia komunikacji w celu udzielenia wyczerpującej i pełnej odpowiedzi, chyba że wcześniej zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 2. w zakresie zawarcia i wykonywania umowy – przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia umowy, jednak nie krócej niż do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy;
 3. w zakresie realizacji uzasadnionego interesu Administratora – do chwili istnienia interesu.
 1. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zakresie realizacji uzasadnionego interesu Administratora, prawo do przenoszenia danych osobowych, oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, co którego to przetwarzania wyrażona wcześniej została Państwa zgoda.
 2. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza prawo polskie lub europejskie, w szczególności RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia oraz wykonania umowy o nauczanie języka obcego.
 4. Dane osobowe nie będą podlegały procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w szczególności profilowaniu.